Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Dinsdag 17 april kwamen de leden van het UKG in hun jaarvergadering bijeen. Locatie: Het St Eloyen Gasthuis, voormalig gildehuis van de smeden, Boterstraat 22. Het bestuur en veel aanwezigen toonden zich in zomertenue, toch wel bijzonder voor april. Voorzitter Theo Poort werkte de agenda voortvarend en geroutineerd af. En passant werd jeugdluider Luka Goddijn gecertificeerd en opgenomen in het register. Het Financiële Verslag 2018 werd toegelicht door penningmeester Bram van der Wees. Hij maakte gewag van ‘een financieel goed jaar, gedomineerd door de jeugdklokken’. Met leedwezen stelde hij vast dat hij aantal leden stabiliseert in plaats van stijgt. Hij riep de aanwezigen daarom op om een extra inspanning te leveren om in het komende jubileumjaar het 1000ste lid te kunnen inschrijven. De Kascommissie sprak lovende woorden aan het adres van de penningmeester en verleende het bestuur met genoegen decharge.

In het bestuur waren aftredend: Louis Akkermans, Arie Noordermeer en Bram van der Wees, zij stelden zich herkiesbaar en dat werd door de vergadering in dank aanvaard. Marijke Drost, bestuurslid sinds 2012, heeft besloten er een punt achter te zetten. Theo Poort bedankte voor haar inzet en stipte aan, dat zij haar wens om tot het luidersgilde toe te treden, niet in de praktijk heeft kunnen brengen, wegens knie-problemen. Als troost schonk hij haar een klokkentouw, klein formaat.

Alma van Bommel en Remco Berendsen traden tot het bestuur toe.

Het College van Luidmeesters verliest Tark Wijchers en met hem een vracht kennis en ervaring. Als zijn opvolger werd coming man Jesse Oostermann benoemd.

In de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de ramp welke de Notre Dame in Parijs enkele dagen geleden trof. Het bestuur zegde toe na te gaan of er enige vorm van medeleven met de Fransen te organiseren is.

Er is een denktank bezig om het jubileumjaar(40 jaar), dat op 11 november a.s., begint gestalte te geven. Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te helpen.

De excursiereis naar Italië in september is volgeboekt, er wordt veel van verwacht. In juni is er een kleine excursie naar de toren van Soest, daar kunnen nog wel mensen zich voor melden.

Na de pauze gaf Hans van Oort, ex klokkenluider en momenteel projectleider restauratie Domtoren bij de gemeente, een uitgebreide toelichting op de restauratie van Utrechts bekendste toren. Het werk verkeert nog steeds in de voorbereidende fase, steen voor steen wordt in kaart gebracht. De planning is dat de feitelijke restauratie najaar 2019 begint en ongeveer 5 jaar gaat duren. Men hoopt de zaak zo grondig aan te pakken, dat Utrecht de eerste 50 jaar weer vooruit kan. Uiteraard kwam, n.a.v.  de Notre Dam,  de vraag naar de brandveiligheid van de Dom aan de orde. Van Oort kon de aanwezigen geruststellen. Op dezelfde dag dat in Parijs de brand uitbrak werd in de Domtoren een ultramoderne brandmeld/blusinstallatie in gebruik genomen. Het hele gebouw is voorzien van sensoren en sprinklers, hopelijk zijn ze niet nodig.

De avond eindigde met een hapje, drankje en een praatje. Buiten was het nog steeds lente. 

Foto's: Jeroen Nieuwint

 

 
   
Utrechts Klokkenluiders Gilde contact | email | 06 1292 9894