Organisatie en beleid

Home » Het Gilde » Organisatie en beleid

Organisatie

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde is een rechtspersoon met de status van een vereniging. Dat wil zeggen dat het bestaat uit stemgerechtigde leden, die tijdens de Algemene Ledenvergadering het bestuur benoemen. Er zitten altijd enkele luiders of luidmeesters in het bestuur.

 

 

De leden kunnen belangstellend lid, erelid of actief lid zijn. Onder deze laatsten worden de leden verstaan die de klokken luiden, deelnemen aan de diverse commissies of op een andere manier zich actief inzetten voor het UKG. Het Gilde kent een ruim aantal commissies en werkgroepen.

 

 

Algemene Ledenvergadering

Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen daar hun stem uitbrengen. Het bestuur roept de leden voor een Algemene Vergadering bijeen, zo vaak als  wenselijk, maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse Algemene Vergadering moet voor één mei gehouden worden. In die vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt het rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

 

 

Bestuur

De bestuursleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging, voor twee jaar benoemd. Bestuursleden zijn, als ze dat willen, herkiesbaar. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie gekozen. De functies van de overige bestuursleden worden binnen het bestuur bepaald.

 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 

Alma van Bommel, voorzitter
Arie Noordermeer, secretaris
Niels van der Giessen, penningmeester
Remco Berendsen, algemeen bestuurslid
Adri Onnekink, algemeen bestuurslid
Louis Akkermans, algemeen bestuurslid
Joyce de Jong, algemeen bestuurslid
Wiebe Kloosterman, algemeen bestuurslid
Jesse Oostermann, bestuurslid namens College van Luidmeesters

 

 

Werkgroepen, commissies

Het College van Luidmeesters speelt een belangrijke rol binnen het UKG. Het verzorgt de opleiding voor aspirant-klokkenluiders en de jeugdluiders en draagt hen bij gebleken geschiktheid voor om een certificaat en de Gildespeld te ontvangen tijdens een van de Gildeactiviteiten. Verder zien de luidmeesters toe op een goede gang van zaken tijdens de luidingen, stellen zij een luidrooster vast en kiezen zij welke klokken er geluid worden bij een bepaalde gelegenheid.

 

 

Het ledenbestand van het UKG bevat een groot reservoir aan creativiteit en inventiviteit. Dat komt goed van pas in de vele werkgroepen en commissies die het Gilde telt om alle activiteiten voor te bereiden en vorm te geven.

 

 

Vertrouwenspersoon

Of je nu lid bent of een gast, het UKG wil een gastvrije vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom hebben we een gedragscode en een vertouwenspersoon.

 

Is er iets waardoor je je niet veilig voelt, neem dan contact op met Marijke Drost, onze vertrouwenspersoon.

Ze is te bereiken via  vertrouwenspersoon@klokkenluiders.nl

onze gedragcode vind je hier

Wil je ons werk financieel ondersteunen, klik dan hier voor nadere informatie.

 

 


ANBI informatie

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde

 

 

Om de oude traditie van het handmatig luiden van de eeuwenoude luidklokken in de Domtoren voort te zetten richtten enkele padvinders in 1979 het Utrechts Klokkenluiders Gilde op. Het Gilde werd op kerstavond 24 december 1979 door de toenmalige Utrechtse wethouder Kleinwee geïnstalleerd. In de loop van veertig jaar groeide het Gilde uit tot een vereniging van ruim 800 leden, waaronder 80 luiders die jaarlijks meer dan duizend luidingen op tien Utrechtse torens en andere luidplaatsen uitvoeren.

 

 

De vereniging draagt de naam: Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Zij heeft haar zetel in de stad Utrecht.
Het RSIN is: 816 107 889

 

 

Het postadres van het Utrechts Klokkenluiders Gilde is:

 

 

Utrechts Klokkenluiders Gilde
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT

 

 

Secretaris:
Tel. 06 – 12 92 98 94
E-mail: info@klokkenluiders.nl

 

 

Penningmeester:
E-mail: penningmeester@klokkenluiders.nl

 

 

Website: www.utrechtsklokkenluidersgilde.nl
Kamer van Koophandel: 40 480 738
Triodosbank: NL19 TRIO 0198 309 309

 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is:

 

 

1. het met de hand luiden van klokken van onder andere onder het beheer van de gemeente Utrecht staande torens;
2. het bevorderen handmatig luiden van klokken, beieren en wisselluiden;
3. het geven van meer bekendheid aan alles wat met klokken en het luiden daarvan te maken heeft;
4. het in stand houden en uitbreiden van het klokkenbezit en het bevorderen van het gebruik ervan.

 

 

De volledige statuten vindt u hier.

 

 

Hoofdlijnen van het Beleidsplan 2017-2022 zijn:

 

 

1. Het UKG wil kennis en vaardigheid rond luidklokken bundelen en ambieert daarmee een campanologisch platform te zijn voor Utrecht en daarbuiten. Dit houdt in dat de kerntaak (het luiden) consciëntieus wordt uitgevoerd en daaromheen afgeleide activiteiten worden ontwikkeld.

 

 

2. Voortdurende kwaliteitsverbetering en -verankering van de kerntaak vragen in deze planperiode ruime aandacht. Het genereren van publieke aandacht voor deze kerntaak is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

 

 

3. Het UKG organiseert activiteiten in een gildeverband. Dit houdt in dat vakbekwaamheid van luiders en van de vereniging als geheel samengaat met ontspanning en onderlinge sociale gerichtheid.

 

 

4. Uitwerken van een proces van aansturing voor alle activiteiten dat past bij de vereniging, dat transparant is en dat op efficiënte wijze tot resultaten leidt.

 

 

 Belangrijke aandachtspunten in de planperiode zijn:

 

 

1. Meer aandacht voor de rol en de taken van de luiders.
2. Het delen van campanologische kennis en vaardigheden op meer gestructureerde wijze vorm geven.
3. Bevorderen dat het College van Luiders in de vereniging meer een eigen gezicht krijgt.
4. Bevorderen van ledenactiviteiten.
5. Bevorderen van een gestage ledengroei.
6. Zoeken naar een Gildehuis, een eigen plek voor bij de luidingen en activiteiten.
7. De aansturing van activiteiten efficiënter en slagvaardiger maken.

 

 

Het complete Beleidsplan 2017-2022 vind je hier

 

 

Het bestuur telt minstens vijf leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

 

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De vereniging heeft geen personeel in dienst.

 

 

Het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening vind je hier

 

 

Beleidsplan

Lees hier alles over het beleid voor de komende jaren.

Statuten en reglementen

Hier staan alle statuten, reglementen en gedragscodes bij elkaar
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!